Guide til dagpenge som selvstændig
Del artiklen!
Af 8,6 min læsetidSidst opdateret: 22. november 2023

Din guide til dagpenge som selvstændig

Er du selvstændig og i gang med at lukke din virksomhed, eller driver du virksomhed som bibeskæftigelse, kan du have ret til dagpenge.

I denne guide dykker vi ned i de nye regler og betingelser for arbejdsløshedsdagpenge som selvstændig, og giver praktiske tips til ansøgningsprocessen.

Hvad er dagpenge?

Dagpenge, også kendt som arbejdsløshedsdagpenge, er en midlertidig økonomisk støtte, der normalt ydes ved arbejdsløshed.

Både ansatte og selvstændige har mulighed for at modtage arbejdsløshedsdagpenge, når de står uden arbejde og opfylder visse betingelser. Den månedlige ydelse, også kendt som dagpengesatsen, fastsættes og udbetales af A-kassen.

Hvornår er jeg selvstændig?

Din status som selvstændig afhænger af din rolle og dit ejerskab i virksomheden.

En selvstændig er en person, der har etableret sit eget firma og udfører opgaver for andre virksomheder eller private kunder på fakturabasis. Som selvstændig er du ikke ansat som lønmodtager, medmindre du er ansat i et anparts- eller aktieselskab, som du selv er medejer af.

Som selvstændig har du ikke en fast månedsløn, men til gengæld har du fuld kontrol over virksomheden, og du fungerer som din egen arbejdsgiver. Du bestemmer selv dine arbejdstider, hvilke opgaver du påtager dig, og hvilke kunder du ønsker at udføre arbejde for.

Nye regler for dagpenge til selvstændige: Det bør du vide

De nye regler for dagpenge til selvstændige sigter mod at ligestille rettighederne for selvstændige og lønmodtagere, samt at modernisere dagpengesystemet for at imødekomme skiftende beskæftigelsesformer.

De seneste regler om dagpenge trådte i kraft den 1. oktober 2018.

Væsentlige ændringer i dagpengereglerne omfatter følgende:

 1. Aktivitetsfokus fremfor personstatus – Tidligere bestemte personens status som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende retten til dagpenge. Nu er det personens aktiviteter, der er afgørende, ligesom i skattesystemet.
 2. Optjening af dagpenge – Dagpenge optjenes ved at kombinere A- og B-indkomst samt overskud fra selvstændig virksomhed. Dette åbner mulighed for, at dem som både har et lønmodtagerjob og selvstændig virksomhed kan opfylde indkomstkravet.
 3. Dagpengesatsberegning – Dagpengesatsen beregnes ved at sammenlægge A- og B-indkomst samt overskud fra selvstændig virksomhed. Modellen følger samme beregningsmetode som for lønmodtagere, baseret på de bedste 12 måneder inden for 24 måneder.
 4. Objektive kriterier for hoved- og bibeskæftigelse – Definitionerne af hoved- og bibeskæftigelse fastlægges nu ud fra objektive kriterier i stedet for skøn.

Disse ændringer i dagpengesystemet sikrer en mere retfærdig vurdering baseret på aktiviteter, hvilket skaber en transparent og forståelig proces for både lønmodtagere og selvstændige.

Du kan læse mere om dagpengeloven her

Hvem kan modtage dagpenge?

Som tommelfingerregel kan du modtage dagpenge, hvis du er tilmeldt en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og er registreret som ledig på arbejdsmarkedet. Det betyder, at du som selvstændig erhvervsdrivende også kan modtage dagpenge, så længe virksomheden drives som bibeskæftigelse.

Hvis du driver virksomhed som hovedbeskæftigelse, altså hvis din indkomst udelukkende kommer fra din virksomhed, er du nødt til at lukke din virksomhed først for at kunne opfylde betingelserne for dagpengeretten.

 • Hovedbeskæftigelse er din primære beskæftigelse – altså der hvor du tjener mest.
 • Bibeskæftigelse er den sekundære beskæftigelse, som fungerer som en ekstra indkomst ved siden af din hovedbeskæftigelse.

Processen for dagpenge som selvstændig

Processen for dagpenge som selvstændig er i høj grad den samme proces som for lønmodtagere, dog med enkelte forskelle. Dette inkluderer medlemskab af en a-kasse i mindst ét år, opfyldelse af indkomst- og beskæftigelseskrav og oprettelse af en beskæftigelseskonto til registrering af løntimer.

Indkomstkravet

For at opfylde indkomstkravet vurderes dine samlede indtægter over de seneste tre år. Dette omfatter A-indkomst, selvstændigt overskud i virksomheden og eventuelt lønarbejde. Indkomstkravet betyder, at du skal:

 • Opfylde indkomstkravet på mindst 254.328 kr. (gældende for 2023) inden for de seneste 3 år. Dette betyder, at man maksimalt kan medregne 21.194 kr. per måned (gældende for 2023).
 • Stå til rådighed for arbejdsmarkedet (være meldt ledig på jobcenteret).

Indkomstkravet gælder for selvstændige der:

 1. Første gang modtager dagpenge.
 2. Ikke tidligere har været ledig.
 3. Har været ledig tidligere, men ikke længere er dagpengeberettiget.
 4. Ikke har opsparede timer på beskæftigelseskontoen.

Beskæftigelseskontoen er en form for opsparingskonto, hvor dine løntimer registreres. Det er din a-kasse, der opretter beskæftigelseskontoen for dig og sørger for løbende at indberette de løntimer, som du får fra forskelligt arbejde.

Beskæftigelseskravet

Beskæftigelseskravet kræver et minimum antal løntimer inden for de seneste tre år, afhængigt af om du er fuldtids- eller deltidsforsikret.

Hvis du er fuldtidsforsikret, skal du opfylde følgende betingelser:

 • Du skal have været medlem af en a-kasse i mindst ét år.
 • Du skal være registreret som arbejdssøgende i dit lokale jobcenter fra den første dag, du er meldt ledig.
 • Du skal have indberettet mindst 25.328 kr. (gældende for 2023) til indkomstregistret inden for de seneste 3 år.
 • Du skal medregne A-indkomst og B-indkomst samt overskud af selvstændig virksomhed. Dog kan du pr. måned højst medregne 21.194 kr. (gældende for 2023).

Hvis du er deltidsforsikret, skal du opfylde følgende betingelser:

 • Du skal have været medlem af en a-kasse i mindst ét år.
 • Du skal være registreret som arbejdssøgende i dit lokale jobcenter fra den første dag, du er ledig.

· Du skal have indberettet mindst 169.548 kr. (gældende for 2023), og den maksimale månedlige medregning er 14.129 kr. (gældende for 2023).

Beregning af dagpenge for selvstændige

Beregning af dagpenge for selvstændige er anderledes end dagpengesatserne for almindelige lønmodtagere. Der er grundlæggende tre måder, hvorpå beregningen foregår – disse er forklaret herunder.

 1. Selvstændige kan modtage dagpenge svarende til 90% af deres hidtidige indtægt. Det maksimale månedlige beløb er fastsat til kr. 19.728 (2023) for fuldtidsforsikrede medlemmer. Denne beregning tager højde for den enkeltes økonomiske situation.
 2. Dagpenge beregnes ud fra de 12 måneder med den højeste indkomst inden for de seneste 24 måneder forud for ledighedens indtræden. Dette giver et realistisk billede af ens økonomi lige før ledighed.
 3. Hvis du udelukkende har indtægt fra selvstændig virksomhed, beregnes dagpenge som et gennemsnit af de to år med det højeste skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster. Dette dækker de seneste 5 afsluttede indkomstår før ledighedens indtræden. A-indkomst fra selskaber, hvor ejeren har afgørende indflydelse, indgår i beregningen.

Supplerende dagpenge som bibeskæftigelse

Hvis du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, har du mulighed for at modtage dagpenge i en begrænset periode.

Dette gælder også, selvom du drev virksomhed ved siden af dit lønmodtagerjob, inden du blev ledig og fortsætter med denne virksomhed som bibeskæftigelse.

Det gælder også, hvis du starter en ny virksomhed i den periode, du modtager dagpenge.

For at være berettiget til supplerende dagpenge skal du:

 •       Være ledig og stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
 •       Være i stand til at overtage fuldtidsarbejde med kort varsel.

Du kan fortsat udføre arbejde i din virksomhed inden for normal arbejdstid, men disse timer modregnes i dine dagpenge. Desuden kan eventuelt overskud fra virksomheden bruges til at forlænge perioden med supplerende dagpenge og retten til at genoptjene dagpengeretten.

Bemærk at du kun kan modtage supplerende dagpenge i 30 uger inden for en periode på 104 uger. Herefter vil retten til supplerende dagpenge ophøre.

FAQ – Oftest stillede spørgsmål om dagpenge som selvstændig

Det er muligt at få dagpenge, hvis man har et CVR-nummer, dog gælder der specifikke krav afhængigt af, om der er tale om hovedbeskæftigelse eller bibeskæftigelse.

Hvis du har et CVR-nummer, og virksomheden er din hovedbeskæftigelse, skal du ophøre med at drive selvstændig virksomhed, før du kan modtage dagpenge. Du kan lade virksomheden ophøre ved:

 •       Almindelig lukning
 •       Salg af virksomhed
 •       Bortforpagtning af virksomhed
 •       Ophør med konkurs

Hvis du driver virksomhed som bibeskæftigelse, kan du også modtage dagpenge. Dog gælder det, at du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Dine arbejdstimer i din virksomhed fratrækkes i dine dagpenge, så du får supplerende dagpenge.

Ja, du kan godt være selvstændig og få dagpenge, hvis du driver virksomhed som bibeskæftigelse. I dette tilfælde kan du i en begrænset periode modtage supplerende dagpenge. Driver du selvstændig forretning som hovedbeskæftigelse, kræver det, at du lukker virksomheden, før du kan modtage dagpenge.

En af de bedste løsninger for selvstændige, der har en periode på dagpenge, er at fakturere igennem Factofly. Du kan læse mere om din dagpengeret og hvordan dagpenge med Factofly fungerer her.

Dagpengesatsen for selvstændige er baseret på din virksomheds skattemæssige overskud inden renter og andre finansielle poster. Når dine indtægter udelukkende stammer fra egen virksomhed, tages de to år med det gennemsnitligt højeste overskud som grundlag for beregningen af dagpengesatsen.

Det skal dog bemærkes, at der højst ses fem år tilbage, når de to år med størst overskud identificeres. Hvis din virksomhed, som ejes af dig, har udbetalt A-indkomst og har afgørende indflydelse, vil dette også indgå i opgørelsen af indtægtsgrundlaget.

Disse regler er dog kun relevante, når din virksomhed klassificeres som din hovedbeskæftigelse. Dette sikrer, at dagpengesatsen for selvstændige nøjagtigt afspejler virksomhedens økonomiske præstationer, og der skabes dermed en retfærdig vurdering af dagpengeniveauet.

For at få dagpenge som selvstændig skal du have været medlem af a-kassen i mindst 1 år, have ophørt det personlige arbejde i virksomheden og opfylde indkomstkravet på 254.328 kr. inden for 3 år. Du skal desuden være meldt ledig på jobnet.dk, stå til rådighed for arbejdsmarkedet og gennemgå en venteperiode på 3 uger.

Efter afslutningen af en selvstændig virksomhed er de første 6 måneder en jobsøgningsperiode uden ret til dagpenge ved ny virksomhedsstart.

Guide til dagpenge som selvstændig
Af 8,6 min læsetidSidst opdateret: 22. november 2023

Din guide til dagpenge som selvstændig

Er du selvstændig og i gang med at lukke din virksomhed, eller driver du virksomhed som bibeskæftigelse, kan du have ret til dagpenge.

I denne guide dykker vi ned i de nye regler og betingelser for arbejdsløshedsdagpenge som selvstændig, og giver praktiske tips til ansøgningsprocessen.

Hvad er dagpenge?

Dagpenge, også kendt som arbejdsløshedsdagpenge, er en midlertidig økonomisk støtte, der normalt ydes ved arbejdsløshed.

Både ansatte og selvstændige har mulighed for at modtage arbejdsløshedsdagpenge, når de står uden arbejde og opfylder visse betingelser. Den månedlige ydelse, også kendt som dagpengesatsen, fastsættes og udbetales af A-kassen.

Hvornår er jeg selvstændig?

Din status som selvstændig afhænger af din rolle og dit ejerskab i virksomheden.

En selvstændig er en person, der har etableret sit eget firma og udfører opgaver for andre virksomheder eller private kunder på fakturabasis. Som selvstændig er du ikke ansat som lønmodtager, medmindre du er ansat i et anparts- eller aktieselskab, som du selv er medejer af.

Som selvstændig har du ikke en fast månedsløn, men til gengæld har du fuld kontrol over virksomheden, og du fungerer som din egen arbejdsgiver. Du bestemmer selv dine arbejdstider, hvilke opgaver du påtager dig, og hvilke kunder du ønsker at udføre arbejde for.

Nye regler for dagpenge til selvstændige: Det bør du vide

De nye regler for dagpenge til selvstændige sigter mod at ligestille rettighederne for selvstændige og lønmodtagere, samt at modernisere dagpengesystemet for at imødekomme skiftende beskæftigelsesformer.

De seneste regler om dagpenge trådte i kraft den 1. oktober 2018.

Væsentlige ændringer i dagpengereglerne omfatter følgende:

 1. Aktivitetsfokus fremfor personstatus – Tidligere bestemte personens status som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende retten til dagpenge. Nu er det personens aktiviteter, der er afgørende, ligesom i skattesystemet.
 2. Optjening af dagpenge – Dagpenge optjenes ved at kombinere A- og B-indkomst samt overskud fra selvstændig virksomhed. Dette åbner mulighed for, at dem som både har et lønmodtagerjob og selvstændig virksomhed kan opfylde indkomstkravet.
 3. Dagpengesatsberegning – Dagpengesatsen beregnes ved at sammenlægge A- og B-indkomst samt overskud fra selvstændig virksomhed. Modellen følger samme beregningsmetode som for lønmodtagere, baseret på de bedste 12 måneder inden for 24 måneder.
 4. Objektive kriterier for hoved- og bibeskæftigelse – Definitionerne af hoved- og bibeskæftigelse fastlægges nu ud fra objektive kriterier i stedet for skøn.

Disse ændringer i dagpengesystemet sikrer en mere retfærdig vurdering baseret på aktiviteter, hvilket skaber en transparent og forståelig proces for både lønmodtagere og selvstændige.

Du kan læse mere om dagpengeloven her

Hvem kan modtage dagpenge?

Som tommelfingerregel kan du modtage dagpenge, hvis du er tilmeldt en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og er registreret som ledig på arbejdsmarkedet. Det betyder, at du som selvstændig erhvervsdrivende også kan modtage dagpenge, så længe virksomheden drives som bibeskæftigelse.

Hvis du driver virksomhed som hovedbeskæftigelse, altså hvis din indkomst udelukkende kommer fra din virksomhed, er du nødt til at lukke din virksomhed først for at kunne opfylde betingelserne for dagpengeretten.

 • Hovedbeskæftigelse er din primære beskæftigelse – altså der hvor du tjener mest.
 • Bibeskæftigelse er den sekundære beskæftigelse, som fungerer som en ekstra indkomst ved siden af din hovedbeskæftigelse.

Processen for dagpenge som selvstændig

Processen for dagpenge som selvstændig er i høj grad den samme proces som for lønmodtagere, dog med enkelte forskelle. Dette inkluderer medlemskab af en a-kasse i mindst ét år, opfyldelse af indkomst- og beskæftigelseskrav og oprettelse af en beskæftigelseskonto til registrering af løntimer.

Indkomstkravet

For at opfylde indkomstkravet vurderes dine samlede indtægter over de seneste tre år. Dette omfatter A-indkomst, selvstændigt overskud i virksomheden og eventuelt lønarbejde. Indkomstkravet betyder, at du skal:

 • Opfylde indkomstkravet på mindst 254.328 kr. (gældende for 2023) inden for de seneste 3 år. Dette betyder, at man maksimalt kan medregne 21.194 kr. per måned (gældende for 2023).
 • Stå til rådighed for arbejdsmarkedet (være meldt ledig på jobcenteret).

Indkomstkravet gælder for selvstændige der:

 1. Første gang modtager dagpenge.
 2. Ikke tidligere har været ledig.
 3. Har været ledig tidligere, men ikke længere er dagpengeberettiget.
 4. Ikke har opsparede timer på beskæftigelseskontoen.

Beskæftigelseskontoen er en form for opsparingskonto, hvor dine løntimer registreres. Det er din a-kasse, der opretter beskæftigelseskontoen for dig og sørger for løbende at indberette de løntimer, som du får fra forskelligt arbejde.

Beskæftigelseskravet

Beskæftigelseskravet kræver et minimum antal løntimer inden for de seneste tre år, afhængigt af om du er fuldtids- eller deltidsforsikret.

Hvis du er fuldtidsforsikret, skal du opfylde følgende betingelser:

 • Du skal have været medlem af en a-kasse i mindst ét år.
 • Du skal være registreret som arbejdssøgende i dit lokale jobcenter fra den første dag, du er meldt ledig.
 • Du skal have indberettet mindst 25.328 kr. (gældende for 2023) til indkomstregistret inden for de seneste 3 år.
 • Du skal medregne A-indkomst og B-indkomst samt overskud af selvstændig virksomhed. Dog kan du pr. måned højst medregne 21.194 kr. (gældende for 2023).

Hvis du er deltidsforsikret, skal du opfylde følgende betingelser:

 • Du skal have været medlem af en a-kasse i mindst ét år.
 • Du skal være registreret som arbejdssøgende i dit lokale jobcenter fra den første dag, du er ledig.

· Du skal have indberettet mindst 169.548 kr. (gældende for 2023), og den maksimale månedlige medregning er 14.129 kr. (gældende for 2023).

Beregning af dagpenge for selvstændige

Beregning af dagpenge for selvstændige er anderledes end dagpengesatserne for almindelige lønmodtagere. Der er grundlæggende tre måder, hvorpå beregningen foregår – disse er forklaret herunder.

 1. Selvstændige kan modtage dagpenge svarende til 90% af deres hidtidige indtægt. Det maksimale månedlige beløb er fastsat til kr. 19.728 (2023) for fuldtidsforsikrede medlemmer. Denne beregning tager højde for den enkeltes økonomiske situation.
 2. Dagpenge beregnes ud fra de 12 måneder med den højeste indkomst inden for de seneste 24 måneder forud for ledighedens indtræden. Dette giver et realistisk billede af ens økonomi lige før ledighed.
 3. Hvis du udelukkende har indtægt fra selvstændig virksomhed, beregnes dagpenge som et gennemsnit af de to år med det højeste skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster. Dette dækker de seneste 5 afsluttede indkomstår før ledighedens indtræden. A-indkomst fra selskaber, hvor ejeren har afgørende indflydelse, indgår i beregningen.

Supplerende dagpenge som bibeskæftigelse

Hvis du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, har du mulighed for at modtage dagpenge i en begrænset periode.

Dette gælder også, selvom du drev virksomhed ved siden af dit lønmodtagerjob, inden du blev ledig og fortsætter med denne virksomhed som bibeskæftigelse.

Det gælder også, hvis du starter en ny virksomhed i den periode, du modtager dagpenge.

For at være berettiget til supplerende dagpenge skal du:

 •       Være ledig og stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
 •       Være i stand til at overtage fuldtidsarbejde med kort varsel.

Du kan fortsat udføre arbejde i din virksomhed inden for normal arbejdstid, men disse timer modregnes i dine dagpenge. Desuden kan eventuelt overskud fra virksomheden bruges til at forlænge perioden med supplerende dagpenge og retten til at genoptjene dagpengeretten.

Bemærk at du kun kan modtage supplerende dagpenge i 30 uger inden for en periode på 104 uger. Herefter vil retten til supplerende dagpenge ophøre.

FAQ – Oftest stillede spørgsmål om dagpenge som selvstændig

Det er muligt at få dagpenge, hvis man har et CVR-nummer, dog gælder der specifikke krav afhængigt af, om der er tale om hovedbeskæftigelse eller bibeskæftigelse.

Hvis du har et CVR-nummer, og virksomheden er din hovedbeskæftigelse, skal du ophøre med at drive selvstændig virksomhed, før du kan modtage dagpenge. Du kan lade virksomheden ophøre ved:

 •       Almindelig lukning
 •       Salg af virksomhed
 •       Bortforpagtning af virksomhed
 •       Ophør med konkurs

Hvis du driver virksomhed som bibeskæftigelse, kan du også modtage dagpenge. Dog gælder det, at du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Dine arbejdstimer i din virksomhed fratrækkes i dine dagpenge, så du får supplerende dagpenge.

Ja, du kan godt være selvstændig og få dagpenge, hvis du driver virksomhed som bibeskæftigelse. I dette tilfælde kan du i en begrænset periode modtage supplerende dagpenge. Driver du selvstændig forretning som hovedbeskæftigelse, kræver det, at du lukker virksomheden, før du kan modtage dagpenge.

En af de bedste løsninger for selvstændige, der har en periode på dagpenge, er at fakturere igennem Factofly. Du kan læse mere om din dagpengeret og hvordan dagpenge med Factofly fungerer her.

Dagpengesatsen for selvstændige er baseret på din virksomheds skattemæssige overskud inden renter og andre finansielle poster. Når dine indtægter udelukkende stammer fra egen virksomhed, tages de to år med det gennemsnitligt højeste overskud som grundlag for beregningen af dagpengesatsen.

Det skal dog bemærkes, at der højst ses fem år tilbage, når de to år med størst overskud identificeres. Hvis din virksomhed, som ejes af dig, har udbetalt A-indkomst og har afgørende indflydelse, vil dette også indgå i opgørelsen af indtægtsgrundlaget.

Disse regler er dog kun relevante, når din virksomhed klassificeres som din hovedbeskæftigelse. Dette sikrer, at dagpengesatsen for selvstændige nøjagtigt afspejler virksomhedens økonomiske præstationer, og der skabes dermed en retfærdig vurdering af dagpengeniveauet.

For at få dagpenge som selvstændig skal du have været medlem af a-kassen i mindst 1 år, have ophørt det personlige arbejde i virksomheden og opfylde indkomstkravet på 254.328 kr. inden for 3 år. Du skal desuden være meldt ledig på jobnet.dk, stå til rådighed for arbejdsmarkedet og gennemgå en venteperiode på 3 uger.

Efter afslutningen af en selvstændig virksomhed er de første 6 måneder en jobsøgningsperiode uden ret til dagpenge ved ny virksomhedsstart.