FactoFly forretningsbetingelser
(Gældende pr. d. 01.01.2021)

§ 1 Anvendelsesområde

Disse forretningsbetingelser regulerer forholdet mellem FavtoFly IVS CVR.: nr. 39781689 (Herefter benævnt FactoFly) og personen der tilknyttes i forbindelse med benyttelsen af tjenesten hos FactoFly (Herefter benævnt Arbejdstager).

§ 2 Tilknytningen for arbejdstageren

 Arbejdstageren tilknyttes på baggrund af de oplysninger som FactoFly modtager i forbindelse med registreringen samt oprettelse af en opgave eller faktura på FactoFly.com eller FactoFly.dk. Ved oprettelse af opgave eller faktura skal Arbejdstageren angive sit erhverv som også vil være det der primært bliver udført i forbindelse med ansættelsen hos FactoFly. Såfremt at FactoFlys ansvarsforsikring ikke dækker denne type erhverv vil arbejdstageren blive kontaktet efter dennes registrering for at afklare forsikringsforhold før tilknytningen til FactoFly.
Der vil ikke ske tilknytning før, at der er en fuld og endelig afklaring omkring arbejdstagerens forsikringsforhold herunder indgåelsen af eventuel individuel forsikringsaftale.

Arbejdstageren vil i forbindelse med påbegyndelsen af en godkendt opgave eller fremsendelse af en faktura modtage en tidsbegrænset ansættelseskontrakt. Det er først når denne er modtaget af der er sket en endelig tilknytning. De vilkår og bestemmelser der gælder for tilknytningen fremgår af disse Forretningsbetingelser samt den fremsendte tidsbegrænset ansættelseskontrakt.

Når registreringen er modtaget og godkendt af FactoFly vil der ske tilknytning i henhold til aftale om general tilknytning same disse forretningsbetingelser.

§ 3 Afgrænsning af ansættelsesforhold

Som arbejdstager er du tilknyttet FactoFly som ansat. Der består ikke et tjenesteforhold mellem FactoFly og Arbejdstageren, da betingelserne herfor ikke er opfyldt.

Arbejdstageren har således:

– Ikke en vis arbejdsforpligtelse

– FactoFly har ikke ret til at lede og fordele din arbejdstid- og opgaver. Det står således
arbejdstageren helt frit for hvilke opgaver denne ønsker at påtage, om dette sker i eget regi eller for 3. Mand eller gennem FactoFly.

– Arbejdstageren tilrettelægger selv sit arbejde og påtager sig således en indirekte del af den
økonomiske risiko i forbindelse med udførelsen af sin aktivitet.

– Når Arbejdsopgaven er godkendt af FactoFly sker det under dennes tilsyn og faktureres under dennes navn således at Arbejdstageren er dækket af FactoFlys forsikring i forbindelse med udførelsen af arbejde. Herudover leder og fordeler arbejdstageren selv sin aktivitet uden anden instruks fra FactoFly.

– Arbejdstagerens forpligtelse over for FactoFly er begrænset til det ene forhold der faktureres for

– Arbejdstageren er ikke begrænset i, at påtage sig andet erhverv eller udføre arbejde for andre uden om FactoFly.

Afgrænsning i forhold til de enkelte regler der kunne have relevans i forhold til ansættelsesaftalen.

Afgræsning i forhold til Funktionærloven

Arbejdstageren er ikke undergivet FactoFly’s instruktioner og ansættelsesforholdet er derfor ikke omfattet af funktionærloven.

Afgrænsning i forhold til Kildeskatteloven (Bekendtgørelse af kildeskatteloven):

Kildeskattelovens § 43 finder ikke anvendelse, da der ikke er tale om personligt arbejde i tjenesteforhold. Arbejdstageren anmoder dog om i forbindelse med denne aftale om at eventuel afregning udbetales som A-skat med tilbageholdelse og betaling af skat på vegne af denne jf. denne kontrakts § 5

Afgrænsning i forhold til Ferieloven (Bekendtgørelse af lov om ferie):

Ferieloven finder ikke anvendelse da Ferielovens § 2, ”(…), der mod vederlag udfører personligt arbejde i tjenesteforhold (lønmodtager)” ikke er opfyldt.

Der optjenes således ikke feriepenge og udbetales heller ikke feriepenge for det der faktureres og udbetales gennem FactoFly.

Ved udtrykkelig skriftlig aftale kan Arbejdstageren anmode om at 12,5 % af sin løn overføres til feriekonto. Arbejdstageren bekræfter, at dette sker på dennes foranledning og ikke fører til at ansættelsen bliver omfattet af ferieloven.

Afgrænsning i forhold til Vikarloven (Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.)

Vikarloven finder ikke anvendelse da Arbejdstageren ikke tilknyttes med henblik på at udsende dem til brugervirksomheder herunder at Arbejdstageren kan udføre arbejdet på egne vegne samt at Arbejdstageren selv har en betydelig indflydelse på den økonomiske risiko og der er derfor ikke tale om vikararbejde i lovens forstand. Vikarloven finder således ikke anvendelse.

§ 4 Arbejde

Arbejdstageren kan frit udføre arbejde på egne vegne eller for 3. Mand uden om FactoFly. Arbejdstageren har også ret til at nægte arbejdsopgaver som FactoFly måtte forslå enten direkte, eller gennem andre samarbejdspartner.

Ved nye arbejdsopgaver som ønskes udført gennem FactoFly skal dette meddeles til FactoFly før at arbejdet påbegyndes, for at være dækket af forsikringen. Ved FactoFlys godkendelse af opgaven vil arbejdstageren modtage en bekræftelse på dette. Nyt arbejde må ikke startes for Arbejdstageren har modtaget en bekræftelse på opgaven fra FactoFly.

FactoFly har ret til at nægte godkendelse af visse arbejde/opgaver. Det tilsigtes at angive hvorfor en arbejde/opgave afvises men FactoFly er ikke forpligtet til at angive en specifik grund. Det står i givet fald Arbejdstageren frit for selv, at udføre opgaven på egne vegne under eget navn. FactoFly kan ikke ifalde ansvar ved afvisning af arbejde/opgaver uanset grund for afvisning.

Ved FactoFlys godkendelse af opgaven er Arbejdstager forpligtet til meddele dette til den der skal faktureres og at betaling for opgaven udelukkende kan ske med frigørende virkning til FactoFly.

§ 5 Udbetaling af løn

På trods af at Kildeskattelovens § 43 ikke finder anvendelse anmoder Arbejdstageren hermed ved indgåelsen af denne aftale om, at FactoFly udbetaler vederlag i henhold til denne aftale som A-løn med tilbageholdelse og betaling af am-bidrag og a-skat på vegne af Arbejdstageren.

Arbejdstageren anerkender, at dette sker på dennes opfordring og at dette ikke på nogen måde ændre Arbejdstagerens retsstilling og at Arbejdstageren ikke hermed bliver omfattet af funktionærloven, Kildeskatteloven, Ferieloven eller Vikarloven jf. § 3 – Afgrænsningen af ansættelsesforholdet.

§ 6 Fortrolighed

Arbejdstageren er forpligtet til ikke at viderebringe eller benytte oplysninger, som Arbejdstageren i kraft af sit ansættelsesforhold har fået, om FactoFly samt Arbejdstagerens kunder/slutbruger herunder men ikke begrænset til interne forhold, erhvervshemmeligheder, herunder informationer om metoder, teknikker, processer, tekniske tegninger, beskrivelser, opskrifter, modeller eller lignede. Undtaget her for er oplysninger som Arbejdstageren skal bruge i forbindelse med udførelsen af sin opgave, faktureringen af opgaven samt hvad der måtte følge af gældende lovgivning. Videregivelse og behandling af personlige oplysninger kan kun ske i det omfang, at det er nødvendigt for udførelsen af opgaven samt ved fakturering og kun i overensstemmelse med FactoFlys regler for personfølsomme oplysninger. Tavshedspligten gælder såvel under ansættelsesforholdet som efter dets ophør og er ikke begrænset i tid.

§ 7 Personoplysninger

FactoFly er Dataansvarlig for alle de data der behandles i forbindelse med denne aftale. For en komplet oversigt over hvilke data der behandles som omfanget af behandlingen henvises der til FactoFly Persondatapoltik, der også er gældende for dette ansættelsesforhold og er vedhæftet som bilag til denne aftale.

Såfremt, at Arbejdstageren ønsker en oversigt over hvilke oplysninger som er registreret på vedkommende eller ønsker at ændring af forkert eller vildledende oplysninger kan dette fås ved at sende en skriftlig forespørgsel til FactoFly, Danneskiold-Samsøes Allé 41, 1434 København K

§ 8 Forsikring

Forudsat at Arbejdstagerens primære erhverv er dækket af FactoFlys ansvarsforsikring jf. § 2 er det FactoFlys ansvar at sikre at ansvarsforsikringen er dækkende for Arbejdstagerens arbejde, ligeledes er FactoFly også ansvarlig for at Arbejdstageren er dækket af erhvervsulykkesforsikring i løbet af udførelsen af arbejdet.
For at Arbejdstageren er dækket af forsikringen er det en forudsætning at FactoFly har godkendt opgaven inden den påbegyndes jf. § 4.

Såfremt at Arbejdstagerens primære erhverv ikke er dækket af FactoFlys forsikringer, vil den konkrete aftale der er indgået ved aftalens indgåelse være de gældende i forhold til Arbejdstagerens forsikringsforhold, herunder eventuel egenbetaling fra Arbejdstagers side.

§ 9 Ansvarsfraskrivelse

FactoFly er fritaget for et hvert ansvar som måtte opstå grundet Arbejdstagerens fejlagtige angivelse af hovedbeskræftigelse eller såfremt at Arbejdstager på anden måde har givet urigtige oplysninger enten i forbindelse med sin tilknytning eller ved anmeldelse af kommende arbejdsopgaver. Herunder men ikke begrænset til manglende udbetaling af erstatning grundet manglende dækning af forsikring, manglende betaling fra slutkunden grundet manglende eller ikke udført arbejde.

§ 10 Misligholdelse

FactoFly forbeholder sig ret til at kunne opsige ansættelsesforholdet med øjeblikkeligt varsel samt annullere eventuelt faktura til Kunden såfremt at Kunden bestrider fakturaen.

FactoFly er desuden berettiget til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning ved Arbejdstageres væsentlige misligholdelse af aftalen.

Væsentlig misligholdelse udgør men er ikke begrænset til:

– Arbejdstageren har ikke fuldført arbejdet eller har lavet det mangelfulgt

– Arbejdstageren har tilbageholdt eller undladt at oplyse FactoFly om forhold der er vigtige eller afgørende for arbejdets udførelse overfor kunden.

– Arbejdstageren har tilbageholdt eller undladt at oplyse FactoFly om forhold der er vigtig eller afgørende i forhold til om Arbejdstageren er omfattet af FactoFlys forsikringsvilkår.

– Arbejdstageren har handlet i ond tro

– Arbejdstageren har give urigtige eller fejlagtige oplysninger om opgaven, opgavens omfang eller andre forhold til vil være afgørende for FactoFlys stillngtagen til opgaven, vil kunne være til skade for FactoFly og/eller slut kunden.

 § 11 Modregning og tilbageførelse af løn

Såfremt at kunden gør indsigelse mod det der er leveret og betalt forbeholder FactoFly sig ret til at gøre kravet gældende mod Arbejdstager såfremt at Arbejdstager har handlet ansvarspådragende eller har leveret med væsentlige mangler i forhold til det aftalte og kunden kan dokumentere dette inden for de frister som er fastsat af FactoFly eller såfremt at andet er gældende efter dansk lovgivning.

FactoFly vil ved en mangelindsigelse fra kunden bede Arbejdstageren om dens stillingtagen til sagen inden for 4 uger efter at Arbejdstageren har modtaget underretning fra FactoFly. Såfremt at stillingtagen fra Arbejdstageren ikke er modtaget inden for fristen på de 4 uger vil FactoFly vurdere sagen på baggrund af det materiale som er modtaget fra kunden samt hvad der ellers måtte være af materiale.

FactoFly vil gennem dialog med Kunden og Arbejdstageren søge at finde en løsning.

Såfremt at dette ikke er muligt vil FactoFly på baggrund af den dokumentation der er fremsendt af parterne vurdere sagen, såfremt at der gives en hel eller delvis kreditnota til kunden vil FactoFly kræve den for meget udbetalte løn tilbage fra Arbejdstageren.

FactoFly vil kræve nettolønnen tilbage fra Arbejdstageren. Arbejdstageren skal betale den for meget udbetalte løn tilbage senest 10 dage efter at have modtaget et skriftligt krav om dette fra FactoFly.

FactoFly vil lave en lønregulering for Arbejdstageren og anmode om tilbagebetaling af den betalte a-skat og am-bidrag fra Skat. Arbejdstageren er forpligtet til at medvirke til betalingen