FactoFly forretningsbetingelser
(Gældende pr. d. 01.01.2021)

§ 1 Anvendelsesområde

Disse forretningsbetingelser regulerer forholdet mellem FactoFly ApS CVR.: nr. 39781689 (Herefter benævnt FactoFly) og personen der tilknyttes i forbindelse med benyttelsen af tjenesten hos FactoFly (Herefter benævnt Arbejdstager).

§ 2 Tilknytningen for arbejdstageren

Arbejdstageren tilknyttes på baggrund af de oplysninger som FactoFly modtager i forbindelse med registreringen samt oprettelse af en opgave eller faktura på Factofly.com, Factofly.io eller Factofly.dk. Ved oprettelse af opgave eller faktura skal Arbejdstageren angive sit erhverv som også vil være det der primært bliver udført i forbindelse med ansættelsen hos FactoFly. Såfremt at FactoFlys ansvarsforsikring ikke dækker denne type erhverv vil arbejdstageren blive kontaktet efter dennes registrering for at afklare forsikringsforhold før tilknytningen til FactoFly.

Der vil ikke ske tilknytning før, at der er en fuld og endelig afklaring omkring arbejdstagerens forsikringsforhold herunder indgåelsen af eventuel individuel forsikringsaftale.

Arbejdstageren vil i forbindelse med påbegyndelsen af en godkendt opgave eller fremsendelse af en faktura modtage en tidsbegrænset ansættelseskontrakt. Det er først når denne er modtaget og underskrevet af begge parter at der er sket en endelig tilknytning. De vilkår og bestemmelser der gælder for tilknytningen fremgår af disse Forretningsbetingelser samt den fremsendte tidsbegrænset ansættelseskontrakt.

Når registreringen er modtaget og godkendt af FactoFly vil der ske tilknytning i henhold til aftale om general tilknytning same disse forretningsbetingelser.

§ 3 Arbejde

Arbejdstageren kan frit udføre arbejde på egne vegne eller for 3. Mand uden om FactoFly. Arbejdstageren har også ret til at nægte arbejdsopgaver som FactoFly måtte forslå enten direkte, eller gennem andre samarbejdspartner.

Ved nye arbejdsopgaver som ønskes udført gennem FactoFly skal dette meddeles til FactoFly før at arbejdet påbegyndes, for at være dækket af forsikringen. Ved FactoFlys godkendelse af opgaven vil arbejdstageren modtage en bekræftelse på dette. Nyt arbejde må ikke startes for Arbejdstageren har modtaget en bekræftelse på opgaven fra FactoFly.

FactoFly har ret til at nægte godkendelse af visse arbejde/opgaver. Det tilsigtes at angive hvorfor en arbejde/opgave afvises men FactoFly er ikke forpligtet til at angive en specifik grund. Det står i givet fald Arbejdstageren frit for selv, at udføre opgaven på egne vegne under eget navn. FactoFly kan ikke ifalde ansvar ved afvisning af arbejde/opgaver uanset grund for afvisning.

Ved FactoFlys godkendelse af opgaven er Arbejdstager forpligtet til meddele dette til kunden samt at FactoFly har tilsyns samt forsikringspligten for arbejdstageren under udførelsen af arbejdet.  Betaling for opgaven udelukkende kan ske med frigørende virkning til FactoFly.

§ 4 Sygdom

Ved sygdom finder Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge anvendelse.

§ 5 Fortrolighed

Arbejdstageren er forpligtet til ikke at viderebringe eller benytte oplysninger, som Arbejdstageren i kraft af sit ansættelsesforhold har fået, om Factofly samt Arbejdstagerens kunder/slutbruger herunder men ikke begrænset til interne forhold, erhvervshemmeligheder, herunder informationer om metoder, teknikker, processer, tekniske tegninger, beskrivelser, opskrifter, modeller eller lignede. Undtaget her for er oplysninger som Arbejdstageren skal bruge i forbindelse med udførelsen af sin opgave, faktureringen af opgaven samt hvad der måtte følge af gældende lovgivning. Videregivelse og behandling af personlige oplysninger kan kun ske i det omfang, at det er nødvendigt for udførelsen af opgaven samt ved fakturering og kun i overensstemmelse med Factoflys regler for personfølsomme oplysninger. Tavshedspligten gælder såvel under ansættelsesforholdet som efter dets ophør og er ikke begrænset i tid.

§ 6 Personoplysninger

Factofly er Dataansvarlig for alle de data der behandles i forbindelse med denne aftale. For en komplet oversigt over hvilke data der behandles som omfanget af behandlingen henvises der til Factofly Persondatapoltik, der også er gældende for dette ansættelsesforhold.

Såfremt, at Arbejdstageren ønsker en oversigt over hvilke oplysninger som er registreret på vedkommende eller ønsker at ændring af forkert eller vildledende oplysninger kan dette fås ved at sende en skriftlig forespørgsel til Factofly, Danneskiold-Samsøes Allé 41, 1434 København K

§ 7 Forsikring

Forudsat at Arbejdstagerens primære erhverv er dækket af Factoflys ansvarsforsikring jf. § 2 er det Factoflys ansvar at sikre at ansvarsforsikringen er dækkende for Arbejdstagerens arbejde, ligeledes er Factofly også ansvarlig for at Arbejdstageren er dækket af erhvervsulykkesforsikring i løbet af udførelsen af arbejdet.
For at Arbejdstageren er dækket af forsikringen er det en forudsætning at Factofly har godkendt opgaven inden den påbegyndes jf. § 3.

Såfremt at Arbejdstagerens primære erhverv ikke er dækket af FactoFlys forsikringer, vil den konkrete aftale der er indgået ved aftalens indgåelse være de gældende i forhold til Arbejdstagerens forsikringsforhold, herunder eventuel egenbetaling fra Arbejdstagers side.

§ 8 Ansvarsfraskrivelse

FactoFly er fritaget for et hvert ansvar som måtte opstå grundet Arbejdstagerens fejlagtige angivelse af hovedbeskræftigelse eller såfremt at Arbejdstager på anden måde har givet urigtige oplysninger enten i forbindelse med sin tilknytning eller ved anmeldelse af kommende arbejdsopgaver. Herunder men ikke begrænset til manglende udbetaling af erstatning grundet manglende dækning af forsikring, manglende betaling fra slutkunden grundet manglende eller ikke udført arbejde.

§ 9 Misligholdelse

FactoFly forbeholder sig ret til at kunne opsige ansættelsesforholdet med øjeblikkeligt varsel samt annullere eventuelt faktura til Kunden såfremt at Kunden bestrider at arbejdet er udført.

FactoFly er desuden berettiget til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning ved Arbejdstageres væsentlige misligholdelse af aftalen.

Væsentlig misligholdelse udgør men er ikke begrænset til:

– Arbejdstageren har ikke udført arbejdet og dette ikke skyldes forhold hos kunden. 

– Arbejdstageren har tilbageholdt eller undladt at oplyse FactoFly om forhold der er vigtige eller afgørende for arbejdets udførelse overfor kunden.

– Arbejdstageren har tilbageholdt eller undladt at oplyse FactoFly om forhold der er vigtig eller afgørende i forhold til om Arbejdstageren er omfattet af FactoFlys forsikringsvilkår.

– Arbejdstageren har handlet i ond tro

– Arbejdstageren har give urigtige eller fejlagtige oplysninger om opgaven, opgavens omfang eller andre forhold til vil være afgørende for FactoFlys stillngtagen til opgaven, vil kunne være til skade for FactoFly og/eller slut kunden.

Såfremt at arbejdstageren ansvarspådragende er Factofly berettiget til at rette krav mod arbejdstageren.