sygedagpenge for selvstændige
Del artiklen!
Af 8,5 min læsetidSidst opdateret: 12. december 2023

Kan man få sygedagpenge som selvstændig?

Vidste du, at man som selvstændig virksomhedsejer kan være berettiget til sygedagpenge under visse betingelser?

Vi dykker ned i betingelserne for at sikre, at du er opdateret og informeret.

Læs mere om hvordan dine sygedagpenge beregnes, mens du driver din egen virksomhed, og få en omfattende forståelse af processen herunder.

Hvad er sygedagpenge?

Sygedagpenge er en ydelse, som du kan modtage, hvis du kommer ud for en ulykke eller bliver syg (helt eller delvist), og derfor ikke kan arbejde.

Det er en midlertidig økonomisk støtte, der gives for at erstatte den løn, du mister, i den periode du er sygemeldt.

Sygedagpenge for selvstændige: Krav og vilkår

En forudsætning for at modtage sygedagpenge som selvstændig erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle er bl.a., at du skal have fast bopæl i Danmark, og betale skat af din indtægt herhjemme.

Hertil er det desuden et krav, at du ikke er i stand til at arbejde på grund af sygdom eller skade.

Hvem administrerer sygedagpenge?

Sygedagpenge administreres af din kommune og udbetales, når du opfylder visse betingelser. Betingelserne for udbetalingen vurderes ud fra sygdommen, og hvor stor indflydelse den har på din arbejdsevne.

Det er vigtigt at bemærke, at sygedagpenge normalt kun udbetales i en begrænset periode.

Efter en vis periode foretager lægen en ny vurdering for at fastslå, om du fortsat er berettiget til ydelsen.

Hvis det vurderes, at du er rask nok til at arbejde igen, vil udbetalingen af sygedagpenge stoppe.

Selvstændige kan også frivilligt tegne en forsikring mod ulykker eller erhvervssygdomme gennem AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring).

For yderligere information og ansøgningsprocedure kan du besøge hjemmesiden aes.dk.

Sådan får du sygedagpenge som selvstændig

Det er kommunen, der vurderer om du er berettiget til sygedagpenge.

For at være berettiget til sygedagpenge fra kommunen skal du kunne dokumentere, at du har arbejdet i det nødvendige omfang. Desuden skal du opfylde beskæftigelseskravet.

Hvad er beskæftigelseskravet?

Beskæftigelseskravet refererer til de krav og betingelser, som selvstændige erhvervsdrivende personer skal opfylde, for at være berettiget til sygedagpenge.

For at opfylde beskæftigelseskravet som selvstændig erhvervsdrivende skal du:

 • Være ejer af en virksomhed
 • Have drevet virksomhed i væsentligt omfang i en periode inden for de seneste 12 måneder
 • Have drevet din virksomhed senest en måned før sygefraværet
 • Have udøvet virksomhedsaktivitet i mindst halvdelen af en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid

At udøve virksomhed i væsentligt omfang defineres som en ugentlig arbejdsindsats på mindst 18,5 timer.

Hvis du har haft din virksomhed i mindre end seks måneder, vil eventuel tidligere beskæftigelse som lønmodtager blive medregnet i vurderingen af, om du opfylder beskæftigelseskravet.

Hvis du har haft din virksomhed i mindre end seks måneder, kan du eventuelt medregne tidligere beskæftigelse som lønmodtager.

Altså vil man vurdere, hvorvidt du opfylder beskæftigelseskravet i perioder med forudgående beskæftigelse som lønmodtager.

Eksempel på manglende opfyldelse af beskæftigelseskravet:

Forestil dig at du har et registreret CVR-nummer, men ikke deltager aktivt i driften af denne.

I dette tilfælde vil du ikke være berettiget sygedagpenge, eftersom du ikke arbejder i virksomheden.

Eksempel på opfyldelse af beskæftigelseskravet:

Du har forladt din lønmodtagerstilling og har nu haft egen virksomhed i 2 måneder.

Du kommer til skade i en ulykke og bliver vurderet uarbejdsdygtig. Eftersom du ikke har arbejdet i væsentligt omfang inden for de seneste 12 måneder, kan du også medregne din arbejdsaktivitet som lønmodtager.

Beregning af sygedagpenge for selvstændige: Sådan fungerer det

Beregningen af sygedagpenge for selvstændige varierer afhængigt af den individuelle situation. Når man skal beregne sygedagpenge for selvstændige, afhænger det helt konkret af din individuelle situation.

For det første afhænger beregningen af, om du er helt eller delvist uarbejdsdygtig.

Ved delvis uarbejdsdygtighed kan du modtage reducerede sygedagpenge. Dette kræver en lægevurdering, hvor lægen vurderer, at du enten kun er i stand til at arbejde delvist eller har behov for ambulant behandling.

Sygedagpenge beregnes på baggrund af dit indtægtsgrundlag som selvstændig.

Dette kan være din seneste årsindkomst som erhvervsdrivende eller et gennemsnit over en bestemt periode.

Derudover er det også vigtigt at være opmærksom på, at der er et loft for, hvor meget du kan modtage i sygedagpenge.

Dette loft er baseret på en maksimal dagpengesats.

Du har ret til at vælge at raskmelde dig delvist på ethvert tidspunkt under et sygedagpengeforløb og begynde at arbejde på nedsat tid.

Reducerede sygedagpenge kan udbetales, hvis kommunen vurderer, at du højst er i stand til at udføre en fjerdedel eller halvdelen af din normale arbejdsbyrde.

Satser for sygedagpenge til selvstændige

Satser for sygedagpenge varierer afhængigt af din virksomheds overskud. Hovedreglen er dog, at man maksimalt kan modtage 4.550 kr. pr. uge (2023 sats). Sygedagpengebeløbet udbetales bagud hver måned.

Hvis du har tegnet en frivillig forsikring, vil beløbet dog mindst udgøre 2/3 af maksimumsatsen.

Eksempel:

Morten er virksomhedsejer og bliver syg i en periode på 4 uger.

Morten opfylder betingelserne og kravene for udbetaling af sygedagpenge, og ud fra hans indtægt kan han modtage den maksimale sats for sygedagpenge på 4.550 kr. pr. uge.

I løbet af sygeperioden vil Morten modtage: 4.550 kr. x 4 uger = 18.200 kr.

Forstå din rettighed til sygedagpenge som selvstændig

Som selvstændig erhvervsdrivende er det afgørende at have kendskab til dine rettigheder ved sygdom og de tilgængelige økonomiske støtteforanstaltninger.

Her er en tjekliste til de vigtigste punkter, der sikrer, at du er oplyst om dine muligheder og rettigheder ved sygdom:

 • Opfyldelse af beskæftigelseskravet
 • Dokumentation og ansøgningsprocedure
 • Sygedagpengeberegning
 • Varighed af sygedagpenge
 • Frivillig forsikring

Du kan gennemgå disse punkter nøje for at være forberedt på at håndtere din situation med viden om dine rettigheder og muligheder.

Hvordan søger jeg om sygedagpenge?

Man kan selv ansøge om sygedagpenge ved at indberette sygdomsfravær via NemRefusionVirk.dk.

Det er værd at bemærke, at fristen for at søge om sygedagpenge fra kommunen er senest tre uger efter første fraværsdag.

Har du tegnet en forsikring, skal fraværet dog være anmeldt senest en uge efter, at sygedagpengeretten indtræder.

Dette sker senest en uge efter første eller tredje fraværsdag afhængigt af forsikringen.

Du skal huske følgende ved ansøgningen:

 • Dokumentation: Ved sygemelding skal du kunne dokumentere, at du opfylder beskæftigelseskravet. Dette indebærer normalt, at du har drevet en selvstændig virksomhed i mindst seks måneder inden for de seneste 12 måneder. Heraf den seneste måned før fraværet, og at du har arbejdet i virksomheden i mindst halvdelen af den normale ugentlige arbejdstid.
 • Forsikringsoplysninger: Hvis du har tegnet en sygedagpengeforsikring, skal du opgive oplysninger som forsikringssummer, forsikringstype og eventuelt hvilken dækning du har valgt. F.eks. om du ønsker sygedagpenge fra 1. eller 3. fraværsdag.
 • Dokumentation for indtægt: Du kan også blive bedt om at fremlægge dokumentation for din indtægt i virksomheden.

Hvor længe kan jeg få sygedagpenge?

Du kan maksimalt modtage sygedagpenge i 22 uger inden for en periode på ni måneder. Herefter vil din sag blive revurderet, og der vil blive taget stilling til, om der er grundlag for at forlænge din sygedagpengeperiode.

Du kan selvfølgelig også vælge at raskmelde dig helt eller delvist, så du genoptager din arbejdsaktivitet på fuld- eller nedsat tid.

FAQ – Oftest stillede spørgsmål om sygedagpenge som selvstændig

Hvis du ikke har tegnet en frivillig forsikring, kan du som selvstændig maksimalt modtage 4.550 kr. pr. uge i sygedagpenge.

En virksomhed har ret til sygedagpenge, når man som selvstændig erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom eller skade. Du kan tidligst søge om sygedagpenge fra kommunen, når du har været syg i to uger. Det kræver fast bopæl i Danmark, skattebetaling i landet og at man opfyldeler beskæftigelseskravet.

Hvis du har tegnet en frivillig forsikring, kan du dog have ret til sygedagpenge allerede fra 1. eller 3. fraværsdag.

I 2023 udgør det maksimale beløb for sygedagpenge for selvstændige erhvervsdrivende i Danmark 4.550 kr. pr. uge. Det er vigtigt at bemærke, at dette beløb er det højeste loft, og den faktiske udbetaling afhænger af din økonomiske situation og andre relevante faktorer.

Sygedagpenge for selvstændige beregnes normalt på grundlag af overskuddet i virksomheden. Hvis du har tegnet en frivillig forsikring, vil dagpengene udgøre mindst 2/3 af maksimumsatsen. Det er værd at nævne, at det er kommunen, der vurderer, om du opfylder beskæftigelseskravet og dermed har ret til sygedagpenge som selvstændig.

Prisen for en sygedagpengeforsikring for selvstændige varierer afhængigt af flere faktorer, herunder forsikringsdækning, den valgte sats (minimum eller maksimum), virksomhedsform og forsikringsselskabets præmiesatser. Det er vigtigt at nævne, at præmiesatser kan ændre sig, og det er derfor en god idé at kontakte forsikringsselskabet direkte for de mest nøjagtige og opdaterede oplysninger.

Når du overvejer at tegne en sygedagpengeforsikring som selvstændig, kan du normalt vælge mellem minimums- og maksimumsatsen. Minimumssatsen udbetaler 2/3 af den højeste sygedagpengesats, uanset størrelsen af din indtægt. Maksimumsatsen beregnes ud fra overskuddet i din virksomhed, og hvis overskuddet var mindst et bestemt beløb året før, kunne du få mere end minimumssatsen. Det er dog altid garanteret, at du mindst får minimumssatsen.

For at få præcise oplysninger om præmiesatser og omkostninger vil det være bedst at kontakte det forsikringsselskab, du overvejer at tegne forsikringen hos. Forsikringsselskaber kan give skræddersyede tilbud baseret på din virksomheds specifikke forhold og de valg, du træffer vedrørende forsikringsdækning og sats.

Derudover kan det være en god idé at sammenligne tilbud fra flere forsikringsselskaber for at finde den mest omkostningseffektive løsning, der passer til dine behov som selvstændig erhvervsdrivende.

sygedagpenge for selvstændige
Af 8,5 min læsetidSidst opdateret: 12. december 2023

Kan man få sygedagpenge som selvstændig?

Vidste du, at man som selvstændig virksomhedsejer kan være berettiget til sygedagpenge under visse betingelser?

Vi dykker ned i betingelserne for at sikre, at du er opdateret og informeret.

Læs mere om hvordan dine sygedagpenge beregnes, mens du driver din egen virksomhed, og få en omfattende forståelse af processen herunder.

Hvad er sygedagpenge?

Sygedagpenge er en ydelse, som du kan modtage, hvis du kommer ud for en ulykke eller bliver syg (helt eller delvist), og derfor ikke kan arbejde.

Det er en midlertidig økonomisk støtte, der gives for at erstatte den løn, du mister, i den periode du er sygemeldt.

Sygedagpenge for selvstændige: Krav og vilkår

En forudsætning for at modtage sygedagpenge som selvstændig erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle er bl.a., at du skal have fast bopæl i Danmark, og betale skat af din indtægt herhjemme.

Hertil er det desuden et krav, at du ikke er i stand til at arbejde på grund af sygdom eller skade.

Hvem administrerer sygedagpenge?

Sygedagpenge administreres af din kommune og udbetales, når du opfylder visse betingelser. Betingelserne for udbetalingen vurderes ud fra sygdommen, og hvor stor indflydelse den har på din arbejdsevne.

Det er vigtigt at bemærke, at sygedagpenge normalt kun udbetales i en begrænset periode.

Efter en vis periode foretager lægen en ny vurdering for at fastslå, om du fortsat er berettiget til ydelsen.

Hvis det vurderes, at du er rask nok til at arbejde igen, vil udbetalingen af sygedagpenge stoppe.

Selvstændige kan også frivilligt tegne en forsikring mod ulykker eller erhvervssygdomme gennem AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring).

For yderligere information og ansøgningsprocedure kan du besøge hjemmesiden aes.dk.

Sådan får du sygedagpenge som selvstændig

Det er kommunen, der vurderer om du er berettiget til sygedagpenge.

For at være berettiget til sygedagpenge fra kommunen skal du kunne dokumentere, at du har arbejdet i det nødvendige omfang. Desuden skal du opfylde beskæftigelseskravet.

Hvad er beskæftigelseskravet?

Beskæftigelseskravet refererer til de krav og betingelser, som selvstændige erhvervsdrivende personer skal opfylde, for at være berettiget til sygedagpenge.

For at opfylde beskæftigelseskravet som selvstændig erhvervsdrivende skal du:

 • Være ejer af en virksomhed
 • Have drevet virksomhed i væsentligt omfang i en periode inden for de seneste 12 måneder
 • Have drevet din virksomhed senest en måned før sygefraværet
 • Have udøvet virksomhedsaktivitet i mindst halvdelen af en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid

At udøve virksomhed i væsentligt omfang defineres som en ugentlig arbejdsindsats på mindst 18,5 timer.

Hvis du har haft din virksomhed i mindre end seks måneder, vil eventuel tidligere beskæftigelse som lønmodtager blive medregnet i vurderingen af, om du opfylder beskæftigelseskravet.

Hvis du har haft din virksomhed i mindre end seks måneder, kan du eventuelt medregne tidligere beskæftigelse som lønmodtager.

Altså vil man vurdere, hvorvidt du opfylder beskæftigelseskravet i perioder med forudgående beskæftigelse som lønmodtager.

Eksempel på manglende opfyldelse af beskæftigelseskravet:

Forestil dig at du har et registreret CVR-nummer, men ikke deltager aktivt i driften af denne.

I dette tilfælde vil du ikke være berettiget sygedagpenge, eftersom du ikke arbejder i virksomheden.

Eksempel på opfyldelse af beskæftigelseskravet:

Du har forladt din lønmodtagerstilling og har nu haft egen virksomhed i 2 måneder.

Du kommer til skade i en ulykke og bliver vurderet uarbejdsdygtig. Eftersom du ikke har arbejdet i væsentligt omfang inden for de seneste 12 måneder, kan du også medregne din arbejdsaktivitet som lønmodtager.

Beregning af sygedagpenge for selvstændige: Sådan fungerer det

Beregningen af sygedagpenge for selvstændige varierer afhængigt af den individuelle situation. Når man skal beregne sygedagpenge for selvstændige, afhænger det helt konkret af din individuelle situation.

For det første afhænger beregningen af, om du er helt eller delvist uarbejdsdygtig.

Ved delvis uarbejdsdygtighed kan du modtage reducerede sygedagpenge. Dette kræver en lægevurdering, hvor lægen vurderer, at du enten kun er i stand til at arbejde delvist eller har behov for ambulant behandling.

Sygedagpenge beregnes på baggrund af dit indtægtsgrundlag som selvstændig.

Dette kan være din seneste årsindkomst som erhvervsdrivende eller et gennemsnit over en bestemt periode.

Derudover er det også vigtigt at være opmærksom på, at der er et loft for, hvor meget du kan modtage i sygedagpenge.

Dette loft er baseret på en maksimal dagpengesats.

Du har ret til at vælge at raskmelde dig delvist på ethvert tidspunkt under et sygedagpengeforløb og begynde at arbejde på nedsat tid.

Reducerede sygedagpenge kan udbetales, hvis kommunen vurderer, at du højst er i stand til at udføre en fjerdedel eller halvdelen af din normale arbejdsbyrde.

Satser for sygedagpenge til selvstændige

Satser for sygedagpenge varierer afhængigt af din virksomheds overskud. Hovedreglen er dog, at man maksimalt kan modtage 4.550 kr. pr. uge (2023 sats). Sygedagpengebeløbet udbetales bagud hver måned.

Hvis du har tegnet en frivillig forsikring, vil beløbet dog mindst udgøre 2/3 af maksimumsatsen.

Eksempel:

Morten er virksomhedsejer og bliver syg i en periode på 4 uger.

Morten opfylder betingelserne og kravene for udbetaling af sygedagpenge, og ud fra hans indtægt kan han modtage den maksimale sats for sygedagpenge på 4.550 kr. pr. uge.

I løbet af sygeperioden vil Morten modtage: 4.550 kr. x 4 uger = 18.200 kr.

Forstå din rettighed til sygedagpenge som selvstændig

Som selvstændig erhvervsdrivende er det afgørende at have kendskab til dine rettigheder ved sygdom og de tilgængelige økonomiske støtteforanstaltninger.

Her er en tjekliste til de vigtigste punkter, der sikrer, at du er oplyst om dine muligheder og rettigheder ved sygdom:

 • Opfyldelse af beskæftigelseskravet
 • Dokumentation og ansøgningsprocedure
 • Sygedagpengeberegning
 • Varighed af sygedagpenge
 • Frivillig forsikring

Du kan gennemgå disse punkter nøje for at være forberedt på at håndtere din situation med viden om dine rettigheder og muligheder.

Hvordan søger jeg om sygedagpenge?

Man kan selv ansøge om sygedagpenge ved at indberette sygdomsfravær via NemRefusionVirk.dk.

Det er værd at bemærke, at fristen for at søge om sygedagpenge fra kommunen er senest tre uger efter første fraværsdag.

Har du tegnet en forsikring, skal fraværet dog være anmeldt senest en uge efter, at sygedagpengeretten indtræder.

Dette sker senest en uge efter første eller tredje fraværsdag afhængigt af forsikringen.

Du skal huske følgende ved ansøgningen:

 • Dokumentation: Ved sygemelding skal du kunne dokumentere, at du opfylder beskæftigelseskravet. Dette indebærer normalt, at du har drevet en selvstændig virksomhed i mindst seks måneder inden for de seneste 12 måneder. Heraf den seneste måned før fraværet, og at du har arbejdet i virksomheden i mindst halvdelen af den normale ugentlige arbejdstid.
 • Forsikringsoplysninger: Hvis du har tegnet en sygedagpengeforsikring, skal du opgive oplysninger som forsikringssummer, forsikringstype og eventuelt hvilken dækning du har valgt. F.eks. om du ønsker sygedagpenge fra 1. eller 3. fraværsdag.
 • Dokumentation for indtægt: Du kan også blive bedt om at fremlægge dokumentation for din indtægt i virksomheden.

Hvor længe kan jeg få sygedagpenge?

Du kan maksimalt modtage sygedagpenge i 22 uger inden for en periode på ni måneder. Herefter vil din sag blive revurderet, og der vil blive taget stilling til, om der er grundlag for at forlænge din sygedagpengeperiode.

Du kan selvfølgelig også vælge at raskmelde dig helt eller delvist, så du genoptager din arbejdsaktivitet på fuld- eller nedsat tid.

FAQ – Oftest stillede spørgsmål om sygedagpenge som selvstændig

Hvis du ikke har tegnet en frivillig forsikring, kan du som selvstændig maksimalt modtage 4.550 kr. pr. uge i sygedagpenge.

En virksomhed har ret til sygedagpenge, når man som selvstændig erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom eller skade. Du kan tidligst søge om sygedagpenge fra kommunen, når du har været syg i to uger. Det kræver fast bopæl i Danmark, skattebetaling i landet og at man opfyldeler beskæftigelseskravet.

Hvis du har tegnet en frivillig forsikring, kan du dog have ret til sygedagpenge allerede fra 1. eller 3. fraværsdag.

I 2023 udgør det maksimale beløb for sygedagpenge for selvstændige erhvervsdrivende i Danmark 4.550 kr. pr. uge. Det er vigtigt at bemærke, at dette beløb er det højeste loft, og den faktiske udbetaling afhænger af din økonomiske situation og andre relevante faktorer.

Sygedagpenge for selvstændige beregnes normalt på grundlag af overskuddet i virksomheden. Hvis du har tegnet en frivillig forsikring, vil dagpengene udgøre mindst 2/3 af maksimumsatsen. Det er værd at nævne, at det er kommunen, der vurderer, om du opfylder beskæftigelseskravet og dermed har ret til sygedagpenge som selvstændig.

Prisen for en sygedagpengeforsikring for selvstændige varierer afhængigt af flere faktorer, herunder forsikringsdækning, den valgte sats (minimum eller maksimum), virksomhedsform og forsikringsselskabets præmiesatser. Det er vigtigt at nævne, at præmiesatser kan ændre sig, og det er derfor en god idé at kontakte forsikringsselskabet direkte for de mest nøjagtige og opdaterede oplysninger.

Når du overvejer at tegne en sygedagpengeforsikring som selvstændig, kan du normalt vælge mellem minimums- og maksimumsatsen. Minimumssatsen udbetaler 2/3 af den højeste sygedagpengesats, uanset størrelsen af din indtægt. Maksimumsatsen beregnes ud fra overskuddet i din virksomhed, og hvis overskuddet var mindst et bestemt beløb året før, kunne du få mere end minimumssatsen. Det er dog altid garanteret, at du mindst får minimumssatsen.

For at få præcise oplysninger om præmiesatser og omkostninger vil det være bedst at kontakte det forsikringsselskab, du overvejer at tegne forsikringen hos. Forsikringsselskaber kan give skræddersyede tilbud baseret på din virksomheds specifikke forhold og de valg, du træffer vedrørende forsikringsdækning og sats.

Derudover kan det være en god idé at sammenligne tilbud fra flere forsikringsselskaber for at finde den mest omkostningseffektive løsning, der passer til dine behov som selvstændig erhvervsdrivende.