Guide til supplerende dagpenge som selvstændig
Del artiklen!
Af 9,1 min læsetidSidst opdateret: 12. december 2023

Din guide til supplerende dagpenge som selvstændig

Dagpengereglerne varierer afhængigt af, om du driver virksomhed på fuldtid eller deltid.

Når din selvstændige virksomhed er registreret som bibeskæftigelse, dvs. med kun få timer, kan du være berettiget til supplerende dagpenge.

Her kan du få styr på reglerne om supplerende dagpenge, når din virksomhed er enten din hoved- eller bibeskæftigelse.

Hvad er supplerende dagpenge for selvstændige?

Supplerende dagpenge for selvstændige er en økonomisk ydelse, der gives til selvstændige erhvervsdrivende, der som udgangspunkt er medlemmer af en a-kasse.

Du kan være berettiget til ydelsen, når du som selvstændig bliver delvis ledig, eller hvis du har lav indtjening i en periode. Formålet er at supplere din økonomi og sikre indkomst i perioder, hvor din virksomhed ikke generer det forventede overskud, og derfor har lav indtjening.

Når man er selvstændig og medlem af en a-kasse, kan man under visse betingelser modtage supplerende dagpenge, selvom man fortsætter med at drive sin virksomhed som bibeskæftigelse.

Betingelserne og reglerne varierer, men typisk indebærer det, at den selvstændige skal have drevet virksomhed i en vis periode og opfylde kravene til

Hvad betyder selvstændig bibeskæftigelse?

Selvstændig bibeskæftigelse refererer til en situation, hvor en person driver virksomhed som hovedbeskæftigelse eller har en primær beskæftigelse som lønmodtager, men samtidig engagerer sig i en mindre, selvstændig virksomhed som en ekstra aktivitet ved siden af.

Den selvstændige bibeskæftigelse tjener som en supplerende kilde til indkomst ud over den primære lønmodtagerbeskæftigelse. Når en person har selvstændig bibeskæftigelse, kan det være i form af at drive virksomhed, konsulentarbejde, freelanceopgaver eller andre former for selvstændige aktiviteter.

Det er en status, der opstår, når du starter en selvstændig virksomhed, mens du modtager dagpenge eller har virksomheden etableret, inden du bliver ledig. For at det kan betragtes som bibeskæftigelse, skal du opfylde følgende kriterier:

 1. Hvis du starter selvstændig virksomhed på dagpenge, anses dette som værende selvstændig bibeskæftigelse.
 2. Hvis du allerede har din virksomhed etableret, før du bliver ledig, betragtes det som bibeskæftigelse. Her gælder det dog, at du skal have mindst 80 indberettede løntimer pr. måned (53 for deltidsforsikrede) og mindst én løntime indberettet i 5 af de sidste 6 måneder før ledigheden. 

Det er også vigtigt at nævne, at Skat skal anerkende din virksomhed som selvstændig. Hvis du ikke godkendes som selvstændig af Skat, vil det heller ikke være muligt at anerkende din aktivitet som bibeskæftigelse.

Hvordan kvalificerer man sig til supplerende dagpenge som selvstændig?

For at kvalificere sig til supplerende dagpenge som selvstændig er der nogle specifikke betingelser, der skal opfyldes.

Først og fremmest skal du enten helt eller delvist eje en virksomhed med det formål at opnå et økonomisk udbytte.

Du skal desuden have arbejde forbundet med at drive denne virksomhed. Der er nogle kriterier, der yderligere skal være opfyldt for at være berettiget til supplerende dagpenge som selvstændig.

 1. Registrering af virksomheden – Din virksomhed skal være registreret med et CVR-nummer eller et SE-nummer.
 2. Beskatning – Overskuddet eller underskuddet fra din virksomhed skal beskattes som en selvstændig virksomhed.
 3. Løn og indkomst – Du skal enten modtage løn som A-indkomst fra et selskab, hvor du har afgørende indflydelse, eller have B-indkomst, der indberettes som selvstændig virksomhed hos Skat.

Hvis du opfylder disse betingelser og samtidig modtager dagpenge, er det muligt at starte en selvstændig virksomhed og i stedet modtage supplerende dagpenge. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at du skal være aktivt jobsøgende, deltage i møder indkaldt af jobcentret og være klar til at overtage fuldtidsarbejde med dags varsel.

Rapportering af din tid

Når du udfylder dit dagpengekort, skal du rapportere antallet af timer og minutter, som du har brugt på din selvstændige virksomhed, selvom der ikke har været nogen indtægt. Supplerende dagpenge kan udbetales i op til 30 uger, og du har mulighed for at forlænge udbetalingsperioden ved at opfylde visse krav, herunder indberetning af løntimer til Skat og opretholdelse af din virksomhedsregistrering i 6 måneder.

Hvis du ikke opfylder betingelserne for forlængelse eller ønsker at genoptjene retten til supplerende dagpenge, er det nødvendigt at lukke, sælge, bortforpagte eller udtræde af din virksomhed, forudsat at du stadig har timer tilbage med ret til dagpenge.

Det er vigtigt at have klare oplysninger og rådgivning fra din a-kasse for at navigere gennem disse regler og være sikker på, at du forstår dine muligheder som selvstændig.

Processen for supplerende dagpenge som selvstændig

Processen for at få supplerende dagpenge som selvstændig indebærer flere trin og overvejelser.

Herunder er en generel oversigt over, hvordan processen typisk forløber:

 1. Afgør din selvstændige status: Identificér om din selvstændige virksomhed betragtes som hoved- eller bibeskæftigelse. Dette vil påvirke dine kvalifikationer og de specifikke regler, der gælder for supplerende dagpenge.
 2. Kontakt din a-kasse: Tag kontakt til din a-kasse og drøft dine planer om at være selvstændig. A-kassen kan give dig oplysninger om de specifikke krav og dokumentation, der kræves for at kvalificere sig til supplerende dagpenge.
 3. Ansøgning om supplerende dagpenge: Når du har fået klarhed over kravene, skal du udfylde og indsende en ansøgning om supplerende dagpenge til din a-kasse. Dette kan normalt gøres elektronisk via a-kassens online platform.
 4. Godkendelse af bibeskæftigelse: Din a-kasse vil vurdere, om din selvstændige aktivitet kvalificerer sig som bibeskæftigelse, og om den er forenelig med at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
 5. Fastlæggelse af dagpengebeløb: Hvis din bibeskæftigelse godkendes, vil a-kassen fastlægge hvor mange timer, du kan arbejde i din virksomhed, uden at det påvirker dine dagpenge. Antallet af timer påvirker dagpengebeløbet, men indtægter fra virksomheden påvirker normalt ikke beløbet af supplerende dagpenge.
 6. Fortsat opfyldelse af krav: Selvom du er selvstændig, skal du fortsat opfylde kravene for dagpenge som at søge fuldtidsarbejde, udfylde jobansøgninger og deltage i møder, som du indkaldes til af a-kassen eller jobcentret.
 7. Løbende opfølgning: Din a-kasse vil løbende vurdere din situation for at sikre, at du fortsat opfylder betingelserne for at modtage supplerende dagpenge.

Husk at processen kan variere, og det er afgørende at have en god kommunikation med din a-kasse for at sikre, at du har nøjagtige oplysninger og opfylder kravene for supplerende dagpenge som selvstændig.Forstå reglerne: Supplerende dagpenge for selvstændige

At navigere i reglerne om supplerende dagpenge som selvstændig kan være komplekst, men det er vigtigt at forstå betingelserne og følge den korrekte procedure for at sikre, at du modtager de ydelser, du er berettiget til.

Hvis du overvejer at starte en selvstændig virksomhed eller allerede er selvstændig og medlem af en a-kasse, er det en god idé at kontakte din a-kasse for vejledning om dine specifikke omstændigheder.

Udfyld dit dagpengekort når du har selvstændig bibeskæftigelse

Du skal selv udfylde dit dagpengekort og rapportere din aktivitet; herunder angive antal timer og minutter under rubrikken ”Selvstændig virksomhed”. Dette skal du også gøre, selvom du ikke har haft nogen indtægt fra aktiviteten.

Hvad skal du rapportere?

Du skal rapportere:

 •       Alle arbejdsopgaver
 •       Alle timer og minutter (også selvom der ikke er genereret indtægt i den pågældende periode).

De timer, du rapporterer for din selvstændige virksomhed, vil blive modregnet i dine dagpenge.Hvad skal du vide om beregningen om supplerende dagpenge?

Du skal være opmærksom på de faktorer, der spiller ind ved beregningen af supplerende dagpenge.

Disse er:

 1. 30-ugers begrænsning – Som selvstændig med bibeskæftigelse har du ret til supplerende dagpenge i op til 30 uger inden for de seneste 104 uger. Disse uger tæller uanset, om du har arbejde i din selvstændige virksomhed eller ej.
 2. Modregning af arbejdstimer – Alle de faktiske timer, som du bruger i din virksomhed, bliver modregnet i din dagpengeudbetaling. Dette gælder også, selvom din virksomhed ikke genererer indtægt.
 3. Krav til bibeskæftigelse – For at din selvstændige virksomhed kan betragtes som bibeskæftigelse, skal du opfylde visse betingelser. Dette inkluderer at have mindst 80 indberettede løntimer pr. måned (53 for deltidsforsikrede) og mindst én løntime indberettet i mindst fem af de seneste seks måneder før din ledighedsperiode.
 4. Opfyldelse af indkomstkrav – For at være berettiget til dagpenge skal du opfylde et indkomstkrav på mindst 254.328 kr. (2023) inden for de seneste tre år. Den maksimale medregning er 21.194 kr. pr. måned (2023).
 5. Fleksibilitet i selvstændig bibeskæftigelse – Du har mulighed for at pause dine supplerende dagpenge, når der bliver travlt i virksomheden.
 6. Mulighed for forlængelse – Du kan ansøge om at forlænge din supplerende dagpengeperiode i op til 12 uger.
 7. Indkomstkrav og opgørelsesperiode – Du skal opfylde de fastsatte indkomstkrav for dagpenge. Hvis du ikke opfylder kravet inden for tre år, kan opgørelsesperioden udvides til fem år under visse omstændigheder.

Sådan sikrer du din ret til supplerende dagpenge

For at sikre din ret til supplerende dagpenge, mens du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, er der vigtige trin at følge.

Disse trin er følgende:

 1. Opfyld de grundlæggende betingelser:
 •       Tilmeld dig i dit lokale jobcenter.
 •       Vær aktivt jobsøgende.
 •       Deltag i de obligatoriske (indkaldte) møder.
 •       Send dagpengekort ind rettidigt.
 1. Dagpengekort og selvstændig virksomhed:
 •       Angiv antal timer og minutter brugt i virksomheden på dagpengekortet.
 •       Uanset indtægt modregnes timerne i dagpengene.
 •       Registrer alle arbejdsopgaver udført, inklusive opsøgende, administrativt arbejde og transporttid.
 1. Afslutning af supplerende dagpenge:
 •       Din ret til supplerende dagpenge slutter, når de tildelte uger er opbrugt, uanset arbejdsbyrden i virksomheden.
 1. Genoptjening af ret til supplerende dagpenge:
 •       Indberet mere end 118 løntimer i mindst 6 måneder til Skat inden for 12 sammenhængende måneder.
 •       Opnå mere end 54 løntimer i mindst 13 perioder eller mere end 27 løntimer i mindst 26 uger.
 •       Alternativt kan man indtjene 169.548 kr. fra A- og B-indkomst samt overskud ved selvstændig virksomhed inden for et indkomstår uden dagpenge.
 1. Forlængelse af retten til supplerende dagpenge:
 •       Få udbetalt supplerende dagpenge for hele den måned, hvor retten udløber.
 •       Forlæng retten med 4 uger ved at opfylde kravene til antal timer og perioder.
 •       Den højest mulig forlængelse er 12 uger.
 1. I tilfælde af manglende forlængelse eller ny ret:
 •       Hvis du ikke opfylder kravene, er det nødvendigt at lukke, sælge eller udtræde af virksomheden for at kunne modtage almindelige dagpenge.
 •       Her skal du sikre dig, at der fortsat er timer tilbage med ret til dagpenge. 
Guide til supplerende dagpenge som selvstændig
Af 9,1 min læsetidSidst opdateret: 12. december 2023

Din guide til supplerende dagpenge som selvstændig

Dagpengereglerne varierer afhængigt af, om du driver virksomhed på fuldtid eller deltid.

Når din selvstændige virksomhed er registreret som bibeskæftigelse, dvs. med kun få timer, kan du være berettiget til supplerende dagpenge.

Her kan du få styr på reglerne om supplerende dagpenge, når din virksomhed er enten din hoved- eller bibeskæftigelse.

Hvad er supplerende dagpenge for selvstændige?

Supplerende dagpenge for selvstændige er en økonomisk ydelse, der gives til selvstændige erhvervsdrivende, der som udgangspunkt er medlemmer af en a-kasse.

Du kan være berettiget til ydelsen, når du som selvstændig bliver delvis ledig, eller hvis du har lav indtjening i en periode. Formålet er at supplere din økonomi og sikre indkomst i perioder, hvor din virksomhed ikke generer det forventede overskud, og derfor har lav indtjening.

Når man er selvstændig og medlem af en a-kasse, kan man under visse betingelser modtage supplerende dagpenge, selvom man fortsætter med at drive sin virksomhed som bibeskæftigelse.

Betingelserne og reglerne varierer, men typisk indebærer det, at den selvstændige skal have drevet virksomhed i en vis periode og opfylde kravene til

Hvad betyder selvstændig bibeskæftigelse?

Selvstændig bibeskæftigelse refererer til en situation, hvor en person driver virksomhed som hovedbeskæftigelse eller har en primær beskæftigelse som lønmodtager, men samtidig engagerer sig i en mindre, selvstændig virksomhed som en ekstra aktivitet ved siden af.

Den selvstændige bibeskæftigelse tjener som en supplerende kilde til indkomst ud over den primære lønmodtagerbeskæftigelse. Når en person har selvstændig bibeskæftigelse, kan det være i form af at drive virksomhed, konsulentarbejde, freelanceopgaver eller andre former for selvstændige aktiviteter.

Det er en status, der opstår, når du starter en selvstændig virksomhed, mens du modtager dagpenge eller har virksomheden etableret, inden du bliver ledig. For at det kan betragtes som bibeskæftigelse, skal du opfylde følgende kriterier:

 1. Hvis du starter selvstændig virksomhed på dagpenge, anses dette som værende selvstændig bibeskæftigelse.
 2. Hvis du allerede har din virksomhed etableret, før du bliver ledig, betragtes det som bibeskæftigelse. Her gælder det dog, at du skal have mindst 80 indberettede løntimer pr. måned (53 for deltidsforsikrede) og mindst én løntime indberettet i 5 af de sidste 6 måneder før ledigheden. 

Det er også vigtigt at nævne, at Skat skal anerkende din virksomhed som selvstændig. Hvis du ikke godkendes som selvstændig af Skat, vil det heller ikke være muligt at anerkende din aktivitet som bibeskæftigelse.

Hvordan kvalificerer man sig til supplerende dagpenge som selvstændig?

For at kvalificere sig til supplerende dagpenge som selvstændig er der nogle specifikke betingelser, der skal opfyldes.

Først og fremmest skal du enten helt eller delvist eje en virksomhed med det formål at opnå et økonomisk udbytte.

Du skal desuden have arbejde forbundet med at drive denne virksomhed. Der er nogle kriterier, der yderligere skal være opfyldt for at være berettiget til supplerende dagpenge som selvstændig.

 1. Registrering af virksomheden – Din virksomhed skal være registreret med et CVR-nummer eller et SE-nummer.
 2. Beskatning – Overskuddet eller underskuddet fra din virksomhed skal beskattes som en selvstændig virksomhed.
 3. Løn og indkomst – Du skal enten modtage løn som A-indkomst fra et selskab, hvor du har afgørende indflydelse, eller have B-indkomst, der indberettes som selvstændig virksomhed hos Skat.

Hvis du opfylder disse betingelser og samtidig modtager dagpenge, er det muligt at starte en selvstændig virksomhed og i stedet modtage supplerende dagpenge. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at du skal være aktivt jobsøgende, deltage i møder indkaldt af jobcentret og være klar til at overtage fuldtidsarbejde med dags varsel.

Rapportering af din tid

Når du udfylder dit dagpengekort, skal du rapportere antallet af timer og minutter, som du har brugt på din selvstændige virksomhed, selvom der ikke har været nogen indtægt. Supplerende dagpenge kan udbetales i op til 30 uger, og du har mulighed for at forlænge udbetalingsperioden ved at opfylde visse krav, herunder indberetning af løntimer til Skat og opretholdelse af din virksomhedsregistrering i 6 måneder.

Hvis du ikke opfylder betingelserne for forlængelse eller ønsker at genoptjene retten til supplerende dagpenge, er det nødvendigt at lukke, sælge, bortforpagte eller udtræde af din virksomhed, forudsat at du stadig har timer tilbage med ret til dagpenge.

Det er vigtigt at have klare oplysninger og rådgivning fra din a-kasse for at navigere gennem disse regler og være sikker på, at du forstår dine muligheder som selvstændig.

Processen for supplerende dagpenge som selvstændig

Processen for at få supplerende dagpenge som selvstændig indebærer flere trin og overvejelser.

Herunder er en generel oversigt over, hvordan processen typisk forløber:

 1. Afgør din selvstændige status: Identificér om din selvstændige virksomhed betragtes som hoved- eller bibeskæftigelse. Dette vil påvirke dine kvalifikationer og de specifikke regler, der gælder for supplerende dagpenge.
 2. Kontakt din a-kasse: Tag kontakt til din a-kasse og drøft dine planer om at være selvstændig. A-kassen kan give dig oplysninger om de specifikke krav og dokumentation, der kræves for at kvalificere sig til supplerende dagpenge.
 3. Ansøgning om supplerende dagpenge: Når du har fået klarhed over kravene, skal du udfylde og indsende en ansøgning om supplerende dagpenge til din a-kasse. Dette kan normalt gøres elektronisk via a-kassens online platform.
 4. Godkendelse af bibeskæftigelse: Din a-kasse vil vurdere, om din selvstændige aktivitet kvalificerer sig som bibeskæftigelse, og om den er forenelig med at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
 5. Fastlæggelse af dagpengebeløb: Hvis din bibeskæftigelse godkendes, vil a-kassen fastlægge hvor mange timer, du kan arbejde i din virksomhed, uden at det påvirker dine dagpenge. Antallet af timer påvirker dagpengebeløbet, men indtægter fra virksomheden påvirker normalt ikke beløbet af supplerende dagpenge.
 6. Fortsat opfyldelse af krav: Selvom du er selvstændig, skal du fortsat opfylde kravene for dagpenge som at søge fuldtidsarbejde, udfylde jobansøgninger og deltage i møder, som du indkaldes til af a-kassen eller jobcentret.
 7. Løbende opfølgning: Din a-kasse vil løbende vurdere din situation for at sikre, at du fortsat opfylder betingelserne for at modtage supplerende dagpenge.

Husk at processen kan variere, og det er afgørende at have en god kommunikation med din a-kasse for at sikre, at du har nøjagtige oplysninger og opfylder kravene for supplerende dagpenge som selvstændig.Forstå reglerne: Supplerende dagpenge for selvstændige

At navigere i reglerne om supplerende dagpenge som selvstændig kan være komplekst, men det er vigtigt at forstå betingelserne og følge den korrekte procedure for at sikre, at du modtager de ydelser, du er berettiget til.

Hvis du overvejer at starte en selvstændig virksomhed eller allerede er selvstændig og medlem af en a-kasse, er det en god idé at kontakte din a-kasse for vejledning om dine specifikke omstændigheder.

Udfyld dit dagpengekort når du har selvstændig bibeskæftigelse

Du skal selv udfylde dit dagpengekort og rapportere din aktivitet; herunder angive antal timer og minutter under rubrikken ”Selvstændig virksomhed”. Dette skal du også gøre, selvom du ikke har haft nogen indtægt fra aktiviteten.

Hvad skal du rapportere?

Du skal rapportere:

 •       Alle arbejdsopgaver
 •       Alle timer og minutter (også selvom der ikke er genereret indtægt i den pågældende periode).

De timer, du rapporterer for din selvstændige virksomhed, vil blive modregnet i dine dagpenge.Hvad skal du vide om beregningen om supplerende dagpenge?

Du skal være opmærksom på de faktorer, der spiller ind ved beregningen af supplerende dagpenge.

Disse er:

 1. 30-ugers begrænsning – Som selvstændig med bibeskæftigelse har du ret til supplerende dagpenge i op til 30 uger inden for de seneste 104 uger. Disse uger tæller uanset, om du har arbejde i din selvstændige virksomhed eller ej.
 2. Modregning af arbejdstimer – Alle de faktiske timer, som du bruger i din virksomhed, bliver modregnet i din dagpengeudbetaling. Dette gælder også, selvom din virksomhed ikke genererer indtægt.
 3. Krav til bibeskæftigelse – For at din selvstændige virksomhed kan betragtes som bibeskæftigelse, skal du opfylde visse betingelser. Dette inkluderer at have mindst 80 indberettede løntimer pr. måned (53 for deltidsforsikrede) og mindst én løntime indberettet i mindst fem af de seneste seks måneder før din ledighedsperiode.
 4. Opfyldelse af indkomstkrav – For at være berettiget til dagpenge skal du opfylde et indkomstkrav på mindst 254.328 kr. (2023) inden for de seneste tre år. Den maksimale medregning er 21.194 kr. pr. måned (2023).
 5. Fleksibilitet i selvstændig bibeskæftigelse – Du har mulighed for at pause dine supplerende dagpenge, når der bliver travlt i virksomheden.
 6. Mulighed for forlængelse – Du kan ansøge om at forlænge din supplerende dagpengeperiode i op til 12 uger.
 7. Indkomstkrav og opgørelsesperiode – Du skal opfylde de fastsatte indkomstkrav for dagpenge. Hvis du ikke opfylder kravet inden for tre år, kan opgørelsesperioden udvides til fem år under visse omstændigheder.

Sådan sikrer du din ret til supplerende dagpenge

For at sikre din ret til supplerende dagpenge, mens du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, er der vigtige trin at følge.

Disse trin er følgende:

 1. Opfyld de grundlæggende betingelser:
 •       Tilmeld dig i dit lokale jobcenter.
 •       Vær aktivt jobsøgende.
 •       Deltag i de obligatoriske (indkaldte) møder.
 •       Send dagpengekort ind rettidigt.
 1. Dagpengekort og selvstændig virksomhed:
 •       Angiv antal timer og minutter brugt i virksomheden på dagpengekortet.
 •       Uanset indtægt modregnes timerne i dagpengene.
 •       Registrer alle arbejdsopgaver udført, inklusive opsøgende, administrativt arbejde og transporttid.
 1. Afslutning af supplerende dagpenge:
 •       Din ret til supplerende dagpenge slutter, når de tildelte uger er opbrugt, uanset arbejdsbyrden i virksomheden.
 1. Genoptjening af ret til supplerende dagpenge:
 •       Indberet mere end 118 løntimer i mindst 6 måneder til Skat inden for 12 sammenhængende måneder.
 •       Opnå mere end 54 løntimer i mindst 13 perioder eller mere end 27 løntimer i mindst 26 uger.
 •       Alternativt kan man indtjene 169.548 kr. fra A- og B-indkomst samt overskud ved selvstændig virksomhed inden for et indkomstår uden dagpenge.
 1. Forlængelse af retten til supplerende dagpenge:
 •       Få udbetalt supplerende dagpenge for hele den måned, hvor retten udløber.
 •       Forlæng retten med 4 uger ved at opfylde kravene til antal timer og perioder.
 •       Den højest mulig forlængelse er 12 uger.
 1. I tilfælde af manglende forlængelse eller ny ret:
 •       Hvis du ikke opfylder kravene, er det nødvendigt at lukke, sælge eller udtræde af virksomheden for at kunne modtage almindelige dagpenge.
 •       Her skal du sikre dig, at der fortsat er timer tilbage med ret til dagpenge.